Bread

Roti.............

$3.50

Plain paratha.............

$3.50

Aloo Paratha.............

$7.50

Gobi Paratha.............

$8.50

Puri.............

$3.50

Bhatura.............

$3.50